KAKAV JE KVALITET VAZDUHA U PIROTU?

Beograd se nalazi me|u najzaga|enijim gradovi­ma pre­ma listi saj­ta AirVi­s­usal. Odre|eni para­metri va‘ni za kvalitet vaz­duha anal­izira­ju se i u ZZJZ Pirot i oni su pre­ma podaci­ma Zavo­da u grani­ca­ma dozvol­jenih vred­nos­ti. Instali­ran­jem automatske stan­ice za meren­je kvalite­ta vaz­duha u Piro­tu, kon­trolisa}e se i pris­ust­vo PM ~esti­ca.