VODOVOD ZA INVESTICIJE ULOŽIO 45 MILIONA DINARA

Ova god­i­na bila je uspe{na za JP ”Vodovod i kanal­izaci­ja” uprkos prob­lemi­ma koje je uzroko­vala epi­demi­ja koron­avirusa, ka‘e direk­tor ovog preduze}a Zoran Nikoli}. Za real­izaci­ju plani­ranih inves­ti­ci­ja ulo‘eno je oko 45 mil­iona dinara. Zamen­jeno je 5 km vodovodne I kanal­iza­cione mreze u gradu I seli­ma.