”NUGATELINA” NASTAVLJA SA IZRADOM TORTI I KOLAČA ZA PIROĆANCE

U pros­tori­ja­ma Radion­ice za izradu tor­ti i kola~ča ”Nugatelina”, pre mesec dana pot­pisan je ugov­or sa Mlekarskom š{kolom ”Dr Obren Peji}ć” o stipendi­ran­ju dve u~čenice tre}ćeg razre­da ove {škole, smera pekar poslasti~čar. Danas smo posetili ovu radion­icu i prover­avali kako su se sna{le u~enice koje su dobile stipendiju.