Još 5.613 novoobolelih od virusa korona u Srbiji

Pre­ma podaci­ma Min­istarst­va zdravl­ja, u posled­n­ja 24 sata reg­istrovan je reko­r­dan broj novoobolelih od korona virusa. Od testi­ranih 18.040, kod 5.613 oso­ba potvr|en je korona virus. Na‘alost, pre­minu­lo je 27 oso­ba od posled­nje izve{taja. Uku­pan broj pre­minulih do sada je 1.081. Hospotal­i­zovno je 5.317 paci­je­na­ta. Na res­pi­ra­tori­ma su 182 paci­jen­ta. Virus COVID - 19 do sada je reg­istrovan kod 97.988 gra|ana.