GRAĐANSKI VODIČ KROZ BUDŽET KORAK KA VEĆOJ TRANSPARENTNOSTI

Da li znate {ta je Gra|anski vodi~ kroz bud‘et? Ovaj doku­ment na jasan, jed­nos­ta­van i slikovit na~in gra|anima pribli‘ava bud‘et i poma‘e da ga bol­je razume­ju. Ovaj vodi~ deo je poz­i­tivne me|unardone prakse u cilju ja~anja trans­paren­st­nos­ti, pov­eren­ja izme|u gra|ana i dr‘ave, ali i edukaci­je svih gra|ana. Upravl­jan­je javn­im finan­si­ja­ma deo je sveukup­ne reforme javne uprave koja se u Srbi­ji sprovo­di uz kon­tinuiranu podr{ku Evropske unije.