BESPLATNA PRAVNA POMOĆ ZA LEGALIZACIJU OBJEKATA

U Srbi­ji je do sada, pre­ma podaci­ma s kra­ja 2019. godine, oko 230.000 objeka­ta oza­kon­jeno, a oko 1,5 mil­iona objeka­ta ~čeka na taj posao.