ZZJZ: NA VIRUS KORONA POZITIVNA 41 OSOBA IZ OKRUGA

Pre­ma podaci­ma ZZJZ 41 oso­ba iz Pirot­skog okru­ga poz­i­tiv­na je na koron­avirus. Od 64 testi­rane osobe virus je potvr|en kod 22 osobe iz Piro­ta, 7 iz Dim­itro­vgra­da, 11 iz Bele Palanke i jedne iz Babu{nice, navo­di se u saop{tenju. Danas je na anal­izu u ni{ku lab­o­ra­tori­ju ‘’”Vatreno oko”’’ posla­to 28 bri­se­va. Nagli porast obolelih bele‘i se od pocetka mese­ca, s obzirom na to da je reg­istrovano 218 novozara‘enih, a testi­rane su 423 osobe iz okru­ga. U saop{tenju Zavo­da navo­di se da je trenut­no u izo­laciji 555 gra|ana i da je danas nalo‘ena mera ku}ne izo­lacije za 96 oso­ba. Pre­ma podaci­ma Zavo­da u ambu­lan­ti Doma zdravl­ja Pirot dnevno se pre­gle­da izme|u 120 i 170 paci­je­na­ta, a u dim­itro­v­grad­skoj ambu­lan­ti izme|u 80 i 100 lju­di. Epidemioo{ka situaci­ja u Piro­tu pro­cen­ju­je se kao nepo­volj­na sa ten­den­ci­jom prelas­ka u vanred­nu, u Dim­itro­gradu i Beloj Palan­ci je situaci­ja nepo­volj­na, a na podru~ju Babu{nice je nesig­ur­na sa ten­den­ci­jom prelas­ka u nepo­voljnu, navo­di se u saop{tenju Zavoda.

Najveći broj protvrđenih slučaje­va obol­e­van­ja u Srbiji 

Pre­ma zvani~nim podaci­ma Min­istarst­va zdravl­ja, od posled­njeg pre­se­ka stan­ja u zemlji pre­minule su 24 osobe od posled­i­ca koron­avirusa, reg­istrovana su jo{ 4.994 slu~aja zaraze. Testi­ra­no je 17.645 oso­ba. Na res­pi­ra­tori­ma je 179 paci­je­na­ta, a ukup­no su na bolni~kom le~enju 4.963 osobe, navo­di se na saj­tu covid19.rs.