SVE VEĆI BROJ KORISNIKA JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI U PIROTU 17112020

Cen­tar za soci­jal­ni rad sman­jio je direk­tan rada sa korisnicima,zarad bezbed­nos­ti I zaposlenih I korini­ka. Direk­tor­ka Cen­tra za TV Pirot ka‘e da se prethod­nih mese­ci pove}ava broj korsni­ka naro~ito jed­nokratne nov~ane pomo}i.