NOVA SEZONA SERIJALA ”ROMSKI SVET” NA TELEVIZIJI PIROT

Ve~eras pre­mi­jer­no emi­tu­je­mo prvu epi­zo­du ser­i­jala ”Rom­s­ki svet” ‚koji je finan­si­js­ki podr‘alo Min­istarst­vo kul­ture i informisan­ja. U nared­nih {est nedel­ja dru‘i}emo se svakog utor­ka i gov­oriti o va‘nim temama za pred­stavnike romske nacionalne zajed­nice u Piro­tu. Bi}e re~i Akcionog plana za soci­jal­no uklju~ivanje Roma i Romkinja,njihovoj anga‘ovanosti u lokalnoj zajednici,va‘nosti pos­to­jan­ja lokalnog koor­di­na­to­ra za rom­s­ka pitan­ja pri grad­skoj upravi,preduzetni{tvu,ali i kul­turi i tradi­ci­ji. Prvu epi­zo­du posve}ujemo jed­nom va‘nom strate{kom doku­men­tu koji je Grad­s­ka upra­va Pirot usvo­ji­la 2019.godine i ti~e se soci­jalnog uklju~ivanja romske nacionalne zajed­nice. Prvu epi­zo­du mo‘ete pogle­dati ve~eras od 21 sat.