KONTROLA POŠTOVANJA NOVIH MERA U BORBI PROTIV ŠIRENJA VIRUSA COVID-19 I U PIROTU

Vla­da Srbi­je je donela odluku o ograni~čenju rada ugos­titeljskih i trgovin­skih objeka­ta, koji ć}e, od danas pa nared­nih 15 dana, radi­ti do 21 sat. Nova mera ne}će va‘žiti jedi­no za apoteke, dostavu hrane, ben­zinske pumpe i indus­tri­ju. Kon­tro­la primene novih mera od danas i u Pirotu.