KNJIGA ”ISTORIJA PIROTA ZA DECU I MLADE” 17112020

Iz Štampe je iza{la knji­ga ”Istori­ja Piro­ta za decu i mlade”. Tema ove pub­likaci­je je lokalna istori­ja, prva takve vrste u Srbi­ji a real­i­zo­vana je preko pro­jek­ta Lokalnog plana akci­je za decu Pirota.