EPIDEMIOLOŠKA SITUACIJA U PIROTU NEPOVOLJNA SA TENDENCIJOM PRELASKA U VANREDNU

Epidemiolo{ka situaci­ja u Piro­tu, koja je ocen­je­na kao nepo­volj­na sa ten­den­ci­jom prelas­ka u vanred­nu, anal­izirana je na dana{njem sas­tanku Grad­skog {taba za vanredne situaci­je u u‘em sas­tavu. U saop{tenju [taba se navo­di da je zaklju~eno je da je koron­avirus akti­van u pop­u­laciji, ali da nema reg­istrovanih ‘ari{ta u kolek­tivi­ma. Na dana{njem sas­tanku anal­izirana je i situaci­ja u pred{kolskoj ustanovi i pirot­skim {kola­ma. ^lanovi {taba apelu­ju na neza­pos­lene roditel­je da ne dovode decu u vrti} i preporu~uju da deca ne dolaze u vrti} i {kolu i uko­liko ona ili ~lanovi porodice ima­ju bilo kakvu res­pi­ra­tor­nu infek­ci­ju. Na poslo­davce se apelu­je da orga­nizu­ju rad od ku}e za zapos­lene kod kojih pos­to­ji poja­va akut­nih res­pi­ra­tornih infek­ci­ja i da oni ne dolaze na posao. Povodom predstoje}ih sla­va, gra|anima se save­tu­je da slavu obele‘e isklju~Ivo u krugu naju‘e porodice. U saop{tenju se doda­je da }e se pri­jem paci­je­na­ta sum­n­jivih na Covid 19 od sub­ote obavl­jati u ATD pros­toru pri Op{toj bol­ni­ci Pirot, posle najave tele­fonom lekara iz kovid ambu­lante u Tijabari. U nared­nom peri­o­du obavlja}e se inspekci­js­ka kon­tro­la po{tovanja propisanih mera na spre~avanju {iren­ja virusa, koje je doneo republi~ki Krizni {tab i sankcionisa}e se nji­ho­vo nepo{tovanje u skladu sa nedavno done­sen­im Zakonom o za{titi stanovni{tva od zaraznih bolesti, pi{e u saop{tenju Grad­skog {taba.