BELA PALANKA PROGLASILA VANREDNU SITUACIJU 17112020

Op{tinski {tab za vanredne situaci­je Bele Palanke pro­glasio je ju~e vanred­nu situaci­ju u ovoj op{tini, zbog drasti~nog pogor{anja epidemiolo{ke situacije.