PIROTSKI KEJ TEMA NAGRADNOG KONKURSA GALERIJE ”ČEDOMIR KRSTIĆ”

Povodom Dana gra­da, Galer­i­ja „”^edomir Krsti}” uz podr{ku Gradske uprave, raspisala je nagrad­ni konkurs o temi” Pirot­s­ki kej lep­ota i inspiraci­ja kroz godi{nja doba”“.