NOVE MERE VLADE SRBIJE U BORBI PROTIV ŠIRENJA VIRUSA COVID-19, POOŠTRENA KONTROLA U PIROTU

Zbog pogor{anja epidemioloŠ{ke situaci­je Vla­da Srbi­je donela je ju~e odluku da ugos­titeljs­ki i trgovin­s­ki objekat i mogu da rade do 21 sat. Ove mere va‘e od 17.novembra , a u skladu sa epidemiolo{kom situaci­jom razmatra}e se usva­jan­je novih. Milo{ Coli}, zamenik gradona~elnika Piro­ta, isti~e da je va‘no po{tovanje propisanih mera kako bi se izbe­g­lo pogor{anje epidemiolo{ke situaci­je u gradu.