FUNKCIONISANJE SLUŽBE HITNE MEDICINSKE POMOĆI U VREME EPIDEMIJE

Slu‘ba hitne med­i­cinske pomo}i u Piro­tu, odgo­vara na zahteve paci­je­na­ta koji se nalaze u urgent­nom stan­ju. [ta podrazume­va urgent­no stan­je i kada tre­ba pozi­vati broj 194, za na{u tele­viz­iju gov­ori direk­tor Doma zdravl­ja Pirot, dr Radovan Ili}.