COLIĆ: GRAĐANI GLASAJU ZA PROJEKAT KOJI ĆE BITI REALIZOVAN IZ GRADSKOG BUDŽETA

Iz Gradske uprave pozi­va­ju gra|ane da u~estvuju u par­tic­i­pa­tivnom bud‘etiranju i glasaju za pro­jekat koji }e naredne godine biti finan­sir­an iz grad­skog bud‘eta. Na anket­nom listi}u nalaze se slede}i pred­lozi: Rekon­struk­ci­ja, sani­ran­je i ure|enje javnih ~esama i izgrad­n­ja novih; izgrad­n­ja de~ijeg igrali{ta u starom Tigrovom naselju; nau~ni {ou za decu od 6 do 10 god­i­na, odnos­no izvo|enje eksper­i­me­na­ta iz oblasti prirod­nih nau­ka i izgrad­n­ja turisti~kog mobil­i­jara na lokaci­ji Krivi Vir pored Tem{tice. Gra|ani }e glasan­jem odabrati koji }e od ovih pred­lo­ga biti deo odluke o bud‘etu gra­da za nared­nu god­inu.