BRATISLAV ZLATKOV: NAJVEROVATNIJE NEĆE BITI SAJMA PEGLANE KOBASICE

Sajam pirotske peglane koba­sice najverovat­ni­je ne}e biti odr‘an kako je plani­ra­no kra­jem jan­u­ara idu}e godine, izjavio je za TV Pirot direk­tor TO Pirot Bratislav Zlatkov. Koliko je va‘no odr‘avanje saj­mo­va i man­i­festaci­ja za proizvo|a~e, ali i pose­ti­oce, vide}ete u nared­nim minu­ti­ma.