ZZJZ: 25 NOVOOBOLELIH IZ PIROTSKOG OKRUGA

Koron­avirus potvr|en je kod jo{ 25 oso­ba iz Pirot­skog okru­ga, saop{teno je iz ZZJZ. Navo­di se da je ju~e tesi­trana 31 oso­ba, a na koron­avirus poz­i­tivno je 11 Piro}anaca, 9 oso­ba iz Dim­itro­vgra­da i 5 iz Bele Palanke. Na anal­izu su danas posla­ta jo{ 32 brisa. U ku}noj ili bolni~koj izo­laciji je trenut­no 380 oso­ba. Pre­ma podaci­ma Zavo­da naglo je u kratkom vre­men­skom peri­o­du poras­tao broj obolelih, od po~etka mese­ca reg­istrovan je 141 slu~aj obol­e­van­ja u okrugu, najvi{e iz Piro­ta i Dim­itro­vgra­da, gde se epidemiolo{ka situaci­ja ocen­ju­je kao nepo­volj­na. Epi­demi­olozi isti~u da je situaci­ja u Babu{nici i Beloj Palanci nesig­ur­na sa ten­den­com prelas­ka u NEPOVOLJNU. Pre­ma zvani~nim podaci­ma od po~etka epi­demi­je do danas od posled­i­ca zaraze pre­minu­lo je 30 oso­ba iz na{eg okru­ga.

Pre­minu­lo 17 oso­ba od posled­i­ca covid‑a 19 u Srbi­ji, 3499 novoobolelih

 

Pre­ma zvani~nim podaci­ma, u posled­n­ja 24 sata pre­minu­lo je 17 oso­ba od posled­i­ca koron­avirusa u Srbi­ji, a reg­istrovano je jo{ 3.499 novoobolelih, objav­i­lo je Min­istarst­vo zdravl­ja. Testi­ra­no je 14.116 gra|ana. Na res­pi­ra­tori­ma je 158 paci­je­na­ta, dok su ukup­no hos­pi­tal­i­zo­vane 3.564 osobe, objavl­jeno je na saj­tu covid19.rs.