TRIJAŽA PACIJENATA U SLUŽBI ZA PRIJEM I ZBRINJAVANJE UGRENTNIH STANJA OB PIROT

Na Grud­nom odel­jen­ju Op{te bol­nice Pirot trenut­no je 5 paci­je­na­ta sa pneu­moni­jom, dve osobe iz Piro­ta i tri iz Dim­itro­vgra­da. Ju~e su pu{tena na ku}no le~enje dva paci­jen­ta, dok su 2 posla­ta u KC Ni{, jedan poz­i­ti­van na kovid infek­ci­ju i jedan neg­a­ti­van kome se pogor{ala klini~ka sli­ka, ka‘e za Tv Pirot direk­tor Op{te bol­nice Pirot dr Goran Petrovi}.