PRODUŽEN ROK ZA POVEZIVANJE KANDIDATA I POSLODAVACA ZA PROGRAM MOJA PRVA PLATA

Zbog velikog intereso­van­ja kan­di­da­ta i bro­ja pri­ja­va za u~e{}e u javnom pozivu pro­gra­ma ”Moja prva pla­ta”, produ‘en je rok za selek­ci­ju i povezi­van­je kan­di­da­ta sa poslo­davci­ma do 18. novem­bra do 24 sata, obave{tavaju iz Nacionalne slu‘be za zapo{ljavanje. Obave{tenje o izboru kan­di­da­ta za poslo­davce u javnom sek­toru bi}e objavl­jeno posle zavr{etka izb­o­ra kan­di­da­ta poslo­dava­ca u pri­vat­nom sek­toru, navo­di se u obave{tenju NSZ.