DA LI JE PETAK 13. MALEROZAN DAN?

Petak je za neke malerozan dan, tako|e bak­suzn­im se sma­tra i broj 13, u kom­bi­naci­ji je zato petak 13. za mnoge dan kada tre­ba da budu poseb­no obazrivi da im se ne dogo­di ne{to lo{e ili dan kada ne tre­ba da zapo~inju bilo kakav posao. Obja{njenja o porek­lu verovan­ja da je ovaj dan nesre}an je mno­go, a u nji­ma su poz­nati pub­licisti i film­s­ki stvarao­ci prona{li inspiraci­ju i tako doprineli nji­hovom {iren­ju.