ZZJZ: INTENZITET VIRUSA U POPULACIJI VISOK

Od 27 testi­ranih uzo­ra­ka, poslatih iz Pirot­skog okru­ga na anal­izu u lab­o­ra­tori­ji Vatreno oko, 11 je poz­i­tivno na virus korona( 8 iz Piro­ta, 2 iz Ni{a i jedan iz Babu{nice). Danas je uzorko­van i poslat na anal­izu 31 bris. Od 2. do 11. novem­bra na ter­i­tori­ji Okru­ga lab­o­ra­tori­js­ki je povr|eno 116 obolelih od virusa korona (58 iz Piro­ta, 47 iz Dim­itro­vgra­da, 8 iz Bele Palanke , 2 iz Ni{a i jed­na oso­ba iz Babu{nice). U pore|enju sa drugim tala­som kada je reg­istrovano 210 lab­o­ra­tori­js­ki potvr|enih iz Pirot­skog okruga, u tre}em tala­su bele‘i se porst bro­ja obolelih u kratkom vre­men­skom roku. Oboleli su uglavnom starosne dobi od 30 do 60 god­i­na, rad­no aktivno stanovni{tvo, nji­hovi ~lanovi porodice,roditelji i deca. Trenut­no je u izo­laciji 305 osoba.Na Grud­nom odel­jen­ju Op{te bol­nice le~i se 8 paci­je­na­ta sa pneu­moni­ja­ma, saop{tavaju iz ZZJZ. 

Jo{ 3.341 novooboleli od virusa korona u Srbiji 

U posled­n­ja 24 sata od testi­ranih 13.008 gra|ana, kod 3.341 osobe je potvr|eno pris­ust­vo korona virusa. Pre­minu­lo je 19 osoba,ukupno od po~etka epi­demi­je 955. Trenut­no su hos­pi­tal­i­zo­vane 3.343 paci­jen­ta. Na res­pi­ra­tori­ma je 151 paci­jent. Od po‘etka epi­demi­je testi­ra­no je sko­ro 1,5 mil­iona gra|ana.