RADNIČKI GOSTUJE U JAGODINI

U 15. kolu Prve lige Srbi­je, fud­ba­leri Radni~kog sutra gos­tu­ju ekipi Jago­dine. Pre­ma re~ima tren­era Nikole Pua~e, ser­i­ju dobrih igara poku{a}e da kruni{u pobedom. Nema ka‘njenih igra~a, neko­liko fud­balea se ‘ali na povre­du ali Pua~a veru­je da }e svi biti u konkuren­ci­ji za tim. Me~ se igra u Jago­di­ni u 13 sati.