PREPORUKA DA DECU NE DOVODE U VRTIĆE ODNOSI SE NA NEZAPOSLENE RODITELJE

U PU ”^ika Jova Zmaj” odgov­orno se i dosled­no sprovode sve epidemiolo{ke mere, ka‘e v.d. direk­to­ra Oliv­era Vukovo­jac. Na osnovu procene aktuelne epidemiolo{ke situaci­je dop­un­jen je pred­log mera na suzbi­jan­ju epi­demi­je COVID-19, koje Pred{kolska ustano­va pri­men­ju­je. Pre­poru­ka je da se dovode samo zdra­va deca i da roditelji koji nisu zaposleni decu ~uva­ju kod ku}e. Do sada je korona virus potvr|en kod jedne vaspita~ice, majke dete­ta koje poha|a vrti} i jednog njenog deteta.