OČUVATI MENTALNO ZDRAVLJE U VREME EPIDEMIJE SELEKTOVANJEM INFORMACIJA

Usled pan­demi­je virusa korona, zdravstveni stru~njaci svakod­nevno apelu­ju da gra|ane da pri­men­ju­ju sve mere kako bi se za{titili od virusa, dok je u dru­gi plan stavl­je­na briga o mena­tal­nom zdravlju. Prof. dr Mir­jana Stankovi} \or|evi}, klini~ki psi­holog, ka‘e da o psihi~kom zdravlju moramo da vodi­mo ra~una selek­to­van­jem infor­ma­ci­ja koje su nam upu}ene putem medi­ja.