PODSTICAJ ZELENE EKONOMIJE I JALANJE SARADNJE PRIVREDNIKA I DRŽAVE

Min­istarst­vo za za{štitu ž‘ivotne sre­dine u sarad­nji sa Privred­nom komorom Srbi­je, stvara uslove privred­nici­ma za prelazak na zelenu ekonomi­ju. Poslo­van­je }e biti usmereno ka savre­menim tehnologi­ja­ma, ino­vaci­ja­ma, proizvod­nji i rad­nim mestima.