ZZJZ I GRADSKI ŠTAB ZA VANREDNE SITUACIJE PREPORUČILI RODITELJIMA DA DECU NE DOVODE U VRTIĆ

Uko­liko roditelji nisu zaposšleni i ima­ju moguć}nost da č~uvaju decu kod kuć}e predlož‘eno je da se deca ne dovode u vrtić}, navo­di se u obave{tenju koje je PU ”^ika Jova Zmaj” uputi­la roditelji­ma dece koja poha|aju vrti}. U obave{tenju se doda­je da ako je neko u porod­i­ci imao blis­ki kon­takt sa obolelom ili sa osobom za koju je potvr|đeno da je zaraž‘ena korona viru­som, pre­poru­ka je da se dete ne dovo­di u vrtić}. Ova pre­poru­ka va‘i i u slu~čaju pojave res­pi­ra­tornih obol­jen­ja kod roditel­ja i drugih ~člano­va už‘e porodiceć. Na osnovu ocene trenutnog stan­ja epidemio{loške situaci­je u Piro­tu Zavod za javno zdravl­je Pirot i ŠGrad­s­ki {tab za vanredne situaci­je dop­unili su pred­log mera za spre~čavanje i suzbi­jan­je epi­demi­je COVID ‑19 i predlo‘ili su ove pre­poruke. One va‘e od danas do sre­dine decem­bra.