OPOMENE ZA NEREDOVNE PLATIŠE POREZA NA IMOVINU

Posled­njih dana, od kako je Lokalna pores­ka admin­is­traci­ja po~ela da {alje obveznici­ma opomene za dugo­v­an­je za porez na imov­inu, ispred Gradske uprave, bele‘imo ve}e gu‘ve. [efi­ca Lokalne poreske admin­is­tracije, Ivana Mali­novi}, ka‘e za TV Pirot da su opomene poslate obveznici­ma koji dugu­ju vi{e od 5.000 dinara.