ZAHTEVI UNIJE SINDIKATA PROSVETNIH RADNIKA

Uni­je sindika­ta prosvet­nih rad­ni­ka Srbi­je izlazi sa neko­liko zahte­va pred novog min­istara prosvete, nauke i tehnolo{kog razvo­ja, Bran­ka Ru‘i}a. Naime, re~ je o temama koje su aktuelne god­i­na­ma unazad, izjavio je za TV Pirot Miroslav Ran~i}, predsed­nik Okru‘nog odb­o­ra ove saindikalne orga­ni­zaci­je. Pri­marno je pove}anje koefi­ci­je­na­ta prosvet­nim rad­nici­ma, nenas­tavnom i pomo}nom osoblju. Jo{ jed­na od mol­bi su neispla}ene sve­tosavske nagrade, ka‘e Ran~i}.