UČENICI ZAVRŠNIH RAZREDA TEHNIČKE ŠKOLE U KVIZU BASIC CHECK

U okviru pro­jek­ta Znan­jem do posla koji Job info cen­tar uspe{no real­izu­je u Piro­tu ve} 5 god­i­na, kviz o kom­pe­ten­ci­ja­ma re{ava}e u~enici zavr{nih razre­da Tehni~ke {kole u Pirotu.