REPUBLIČKE INSPEKCIJE U OKRUGU KONTROLIŠU RAD I PRIMENU MERA ZAŠTITE U VREME COVID‑a 19

Koor­di­na­ciona komisi­ja Vlade Srbi­je, formi­rala je rad­no telo u cilju suzbi­jan­ja virusa korona. Svi na~elnici okru­ga rade po uput­stvu o metodologi­ji za koor­di­naci­ju rada inspekci­jskih slu‘bi. Iz Pirot­skog okru­ga, izve{taji o pri­meni mera {alju se na dnevnom i nedeljnom nivou.