OŠ ”VUK KARADZIĆ” OBELEŽILA 205 GODINA RADA

Min­u­la nedel­ja u O[ ”Vuk Karadzi}” bila je u znaku obele‘avanja 205 god­i­na pos­to­jan­ja i rada. Zbog aktuelne epidemiolo{ke situaci­je ove godine izostale su tradi­cional­na oku­pl­jan­ja dece, sport­s­ka nad­metan­ja i sve~ana akademi­ja. U sub­o­tu je orga­ni­zo­va prigod­na sve~anost dodele nagra­da najboljim u~esnicima matemati~kog takmi~enja i likovnog i lit­er­arnog konkur­sa orga­ni­zo­vanog povodom dana {kole.