EPIDEMILOŠKA SITUACIJA U OKRUGU SE POGORŠAVA, DANAS TESTIRANO 57 OSOBA

Pre­ma izve{taju ZJZZ Pirot, virus korona potvr|enje kod 49 oso­ba od 149 testi­ranih u peri­o­du od 2. do 6. novem­bra — 25 novoobolelih je iz Piro­ta, 20 iz Dim­itro­vgra­da i 4 iz Bele Palanke. Danas je uzorko­vano 57 bri­se­va i posla­to na anal­izu u ni{ku lab­o­ra­tori­ju ”Vatreno oko”, navo­di se u saop{tenju Zavo­da. U izo­laciji je u okrugu trenut­no 160 oso­ba. Trenut­no je na bolni~kom le~enju u Op{toj bol­ni­ci Pirot 7 paci­je­na­ta, pi{e u saop{tenju. Podaci ZZJZ pokazu­ju da je naglo poras­tao broj oblolelih u osno­su na okto­bar, kada su ukup­no reg­istrovana 22 slu~aja tokom cel­og mese­ca, a pove}ava se i broj pre­gle­da u COVID ambu­lan­ta­ma na podru~ju okru­ga. Epidemiolo{ka sitau­ci­ja u Dim­itro­v­gradu i Piro­tu pro­cen­ju­je se kao nepo­volj­na, dok je na podru~ju Babu{nice i Bele Palanke nesig­ur­na sa ten­de­ci­jom prelas­ka u nepo­voljnu, navo­di se u saop{tenju Zavo­da. Epi­demi­olozi apelu­ju na dosled­no i odgov­orno po{tovanje mera pre­ven­ci­je, kako bi se suz­bi­lo {iren­je virusa.