SRPSKA DESNICA DEFINISALA PRAVAC DALJEG DELOVANJA

Na posled­njoj sed­ni­ci Predsedni{tva Srpske desnice u Beogradu raz­ma­tran je pravac budu}eg delo­van­ja s cil­jem ulas­ka u insti­tu­ci­je na par­la­men­tarn­im izbori­ma najavl­jen­im za god­inu i po dana, navo­di se u saop{tenju Grad­skog odb­o­ra. Predlo‘ena je koali­ci­ja sa svim rel­e­vant­nim patri­ot­skim i desni~arskim opci­ja­ma kako bi se nacional­izm uveo u insti­tu­ci­je, navo­di se u saop{tenju. Gov­o­rilo se i o migrantskoj klizi i bezbed­nos­ti gra|ana. Iz Grad­skog odb­o­ra obave{tavaju da }e usko­ro u Piro­tu orga­ni­zo­vati sas­tanak povodom tog pitan­ja, na kojem }e prirust­vati i lid­er Srpske desnice Mi{a Vaci}.