SPORT I MEDIJI MORAJU DA PREŽIVE U OVO VREME 06112020

U vreme svetske epi­demi­je korona virusa, utak­mice su ili odlo‘ene ili se igra­ju bez pris­ust­va pub­like. U isto vreme medi­ji izve{tavaju gra|ane o done­tim odluka­ma, mera­ma, ali ima­ju i eduka­tivni karak­ter, ka‘e za TV Pirot gradona~elnik Vladan Vasi}.