REPUBLIČKI KRIZNI ŠTAB USVOJIO NOVE MERE

Na dana{njoj sed­ni­ci republi~kog Kriznog {taba zbog aktue­lene situaci­je u zemlji koja se pro­cen­ju­je kao nepo­volj­na i nesta­bil­na odlu~eno je da se broj oso­ba koje mogu da se oku­pl­ja­ju na otvorenom i u zatvoren­im pros­tori­ma sa 30 sman­ji na 5. ^član­i­ca Kriznog šta­ba Dar­i­ja Kisi}ć Tepavč~evi}ć je objas­ni­la da se to odnosi na oku­pl­jan­ja na javn­im man­i­festaci­ja­ma — na proslava­ma, kon­gres­i­ma, sem­i­nari­ma, kada su pitan­ju zatvoreni pros­tori, a da se ne odnosi se na š{kolsku i rad­nu sred­inu, pozoriš{ta, bioskope i javni pre­voz. Done­ta je i odlu­ka da |aci u osnovn­im i sred­njim {kola­ma ima­ju trod­nevni mini-odmor od 11. novem­bra. Pre­ma re~ima dr Dar­i­je Kisi} Tepav~evi}, uko­liko u nared­nom peri­o­du situaci­ja nas­tavi da se pogor{ava i ako se odvi­ja kao {to je to slu~aj u zeml­ja­ma u okru‘enju, razmi{lja}e se o poten­ci­jan­im novim mera­ma ili poo{trenju uve­denih. Pre­ma njen­im re~ima, jed­na od mogu}ih mera u tom slu~aju je i skra}ivanje radnog vre­me­na ugos­titeljskih objeka­ta. Ona je istak­la da svi tre­ba da se pona{amo kao da smo poten­ci­jal­ni nosio­ci infek­ci­je, s obzirom na to da je u odno­su na broj potvr}enih slu~ajeva 5 do 10 puta vi{e zara‘enih, koji nema­ju simp­tome, ali prenose virus. Za krš{enje mera primenjiva}e se kaz­ne­na poli­ti­ka predviđ|ena izme­na­ma Zakona o zaš{titi stanovni{štva od zaraznih bolesti, pre­ma koji­ma je za fizi~ka lica predviđ|ena kaz­na od 5.000 dinara, a za prav­na lica od 30.000 do 300.000 dinara.