RASTE BROJ ZARAŽNIH U SRBIJI I OKRUGU

Pre­ma podaci­ma ZZJZ od 103 testi­rana uzor­ka u Pirot­skom okrugu u peri­o­du od 2. do 5. novem­bra koron­avirus lab­o­ra­tori­js­ki je potvr|en kod 36 oso­ba — 19 iz Piro­ta, 15 iz Dim­itro­vgra­da i 2 iz Bele Palanke. U izo­laciji je u ovom trenutku 120 oso­ba, navo­di se u saop{tenju. Danas je uzorko­vano i posla­to na anal­izu u ni{ku lab­o­ra­tori­ju ”Vatreno oko” jo{ 45 bri­se­va, saop{teno je iz Zavo­da. Na grud­nom odel­jen­je Op{te bol­nice Pirot 7 oso­ba je na bolni~kom le~enju. Podaci ZZJZ pokazu­ju da je naglo poras­tao broj obolelih u odno­su na prethod­ni mesec i da je pove}an broj pre­gle­da u kovid ambu­lan­ta­ma na podru~ju okru­ga, a naro~ito u Dim­itro­v­gradu i Piro­tu. Epidemiolo{ka situaci­ja u Dimtirov­gradu pro­cen­ju­je se kao nepo­volj­na, dok je na podru~ju Piro­ta, Babu{nice i Bele Palanke nesig­ur­na sa ten­den­ci­jom prelas­ka u nepo­voljnu. Iz Zavo­da apelu­ju na gra|ane da po{tuju sve mere pre­ven­ci­je, kako bi se sman­jio rizik za preno{enje zaraze.

Odluke Grad­skog štaba za vanredne situacije

[tab za vanredne situaci­je Gra­da Piro­ta na posled­njoj sed­ni­ci doneo je odluku da }e se zbog spre~avanja {iren­ja virusa kovid 19 zakazana ven~čanja obavl­jati u sve~anoj sali Gradske uprave, uz po{tovanje propisanh mera za{tite. Ova odlu­ka va‘i do 1. decem­bra. Obus­tavl­ja­ju se do 1. decem­bra takmič~enja u orga­ni­zaci­ji Saveza za {kol­s­ki sport i aktivnos­ti plesnih i folk­lornih ansam­bala na podru~ju gra­da. U skladu sa odluka­ma i pre­poruka­ma [taba za vanredne situaci­je gra­da sve probe sek­ci­ja Doma kul­ture Pirot se otkazu­ju do dal­jeg, obave{tavaju iz ove ustanove.

U Srbi­ji pre­minu­lo još 10 oso­ba, reg­istrovana 2.282 nova slučaja

U Srbi­ji je od posled­njeg pre­se­ka stan­ja pre­minu­lo 10 oso­ba od posled­i­ca koron­avirusa, a reg­istrovana su 2.282 nova slu~aja zaraze, objav­i­lo je Min­istarst­vo zdravl­ja. Pre­ma zvani~nim podaci­ma na koron­avirus je testirano12.947 oso­ba, na res­pi­ra­tori­ma su 74 paci­jen­ta, dok je ukup­no hos­pi­tal­i­zo­vano 2.307 osoba.