POMOĆ CRVENOG KRSTA I GIZ‑A ROMSKIM PORODICAMA 06112020

Pirot­s­ki Crveni krst pored svih redovnih aktivnosti,u novem­bru u sarad­nji sa Nema~kom orga­ni­zaci­jom GIZ real­izu­je akci­ju pomo}i rom­skim porodica­ma. Pro­jek­tom su obuhva}ene 32 porodice.