LOKALNA PORESKA ADMINISTRACIJA: OBAVEŠTENJE O IZMIRIVANJU OBAVEZA

Iz Lokalne poreske admin­is­tracije Gradske uprave Pirot obave{tavaju poreske obveznike da }e tokom novem­bra dobiti opomene za dospeli pores­ki dug po ra~unu Porez na imov­inu obvezni­ka koji ne vode poslovne knjige. Iz ove slu‘be mole gra|ane da izbe­gava­ju dolazak u zgradu Gradske uprave, ve} da sva pitan­ja u vezi sa izno­som duga iz opomene mogu da potra‘e elek­tron­skim putem — slan­jem pitan­ja na mejl adresu poreska@pirot.rs ili pozivom bro­je­va tele­fona: 305–570, 305–571, 305–572, 305–573, 305–578, 305–579 i 305–580.