KNJIGA ”RATNI DOŽIVLJAJI PIROĆANACA U PRVOM SVETKOM RATU”

Iz {tampe je iza{la knji­ga pod nazivom ”Rat­ni do‘ivljaji Piro}anaca u Prvom svetkom ratu” Du{ana M. ]iri}a. Knjigu je priredi­la vi{i kus­tos istori~ar Mila Pana­jo­tovi}. Izda­van­je knjige finan­sira Min­istarst­vo kul­ture i informisan­ja. Ove pri~če su se}ćanja o rat­nim do‘življajima Piro}ćanaca od po~četka rata pa do nje­gov­og kra­ja. Autor je naro~čito voleo da zapisu­je kazi­van­ja sel­ja­ka-rat­ni­ka, jer je međ|u nji­ma, iako ne{školovanim, bilo onih koji su umeli da intere­sant­no i lepo da isprič~aju neki događ|aj, navo­di se u saop{tenju Muze­ja“. Na taj na~čin su ovekove~čeni rat­ni do‘življaji, li~čni i grup­ni, od trenut­ka mobi­lizaci­je, prvih bita­ka, povla~čenja preko Alban­i­je i Sol­un­skog fronta, zarobljeni{štva, le~čenja u Biz­er­ti, do oslobo|đenja pirot­skog kra­ja od bugarske oku­paci­je i povrat­ka u otad‘žbinu.