BOGAT PROGRAM MUZEJA PONIŠAVLJA U SKLOPU MANIFESTACIJE ‘’MUZEJI ZA 10’’ 06112020

I pored epi­demi­je korona virusa tradi­cional­na man­i­festaci­ja ”Muze­ji za 10 ” ipak }e biti odr‘ana od 9. do 15. novem­bra. U Muze­ju Poni{avlja osmis­lili su bogat program.