ASFALTIRANJE DEONICE PRAVCA OD SOPOTSKE PETLJE DO KNJAŽEVAČKE ULICE 06112020

Gradona~elnik Piro­ta Vladan Vasi} sa sarad­nici­ma i na~elnica Pirot­skog upravnog okru­ga Dra­gana Ton~i} obi{li su radove na asfalti­ran­ju putnog prav­ca od Sopotske petl­je do Knja‘eva~ke ulice koji je deo region­alnog puta koji povezu­je Pirot sa Knja‘evcem.