U PIROTSKIM ŠKOLAMA I VRTIĆIMA VIRUS KORONA NIJE DO SADA REGISTROVAN KOD DECE I ZAPOSLENIH 05112020

Obra­zovne ustanove su pod poseb­n­im epidemiolo{kim nad­zorom od po~etka {kolske godine. U pirot­skim {kola­ma i vrti}ima, pre­ma podaci­ma ZZJZ, nije bilo reg­istrovanih slu~ajeva obol­e­van­ja od Covid‑a 19.