ŠTAB ZA VANREDNE SITUACIJE GRADA DONEO NOVE MERE I PREPORUKE 05112020

Epidemiolo{ka situaci­ja u Piro­tu je nesig­ur­na sa ten­den­ci­jom prelas­ka u nepo­voljnu. Na dana{njoj sed­ni­ci Grad­skog {taba za vanredne situaci­je usvo­jene su nove odluke i pre­poruke s cil­jem spre~avanja {iren­ja virusa korona. Svi ~lanovi Šta­ba saglas­ni su da je neophod­no spovod­jen­je propisanih protivepidemiolo{kih mera.