OŠ VUK KARADŽIĆ OBELEŽAVA 205 GODINA RADA 05112020

Osnov­na {kola “Vuk Karad‘i}” ove godine obele‘ava 205 god­i­na pos­to­jan­ja i rada. I ove godine u~enici su pisali, slikali, takmi~ili se, ulep{avali {kol­s­ki pros­tor uz uva‘avanje preporu~enih epidemiolo{kih mera.