NA REVIJI MALIH FORMI KOMAD ”RUSKA SMRT, VOTKA I ŠAMPANJAC” 05112020

Na ovogodi{njoj Revi­ji pred­sta­va mal­ih for­mi sino} je izve­den komad ”Rus­ka smrt, vot­ka i {ampan­jac”. U ovoj pred­stavi uloge tuma~e Isido­ra Mini}, Mil­i­ca Miha­jlovi} i Neboj{a Ili}. Tekst je napisan po ugle­du na veli­ka dela ruske dramske tradicije.