FILIPOVIĆ: ZADOVOLJNI SMO OVOGODIŠNJOM REVIJOM 05112020

Pred­sta­va ”Nema dade, nema bate” koja je tre­ba­lo da bude izve­de­na ve~eras na zavr{nici Revi­je mal­ih for­mi otkazana je zbog bolesti glum­ca. Kupljene ulaznice va‘e za nared­no izvo|enje pred­stave pirot­skog Pozori{ta. Gradimir Fil­ipovi}, direk­tor Nar­o­dnog pozori{ta Pirot, ka‘e da je zado­vol­jan ovogodi{njom Revi­jom, koja je orga­ni­zo­vana uprkos okol­nos­ti­ma koje je namet­nu­la epi­demi­ja virusa korona.