ZZJZ: OD 28 TESTIRANIH UZORAKA 16 POZITIVNIH NA COVID 19 04112020

Od 28 testi­ranih uzo­ra­ka u prethod­na dva dana sa podru~ja Pirot­skog okru­ga, 16 je poz­i­tivnih lab­o­ra­tori­js­ki potvr|enih slu~ajeva , {to je drasti~no pove}anje bro­ja zara‘enih oso­ba u Pirot­skom okrugu, izjav­i­la je za TV Pirot dr Rad­mi­la Zec,epidemiolog Zavo­da za javno zdravlje. 

U Srbi­ji 2412 novih slučaje­va zaraze, 6 oso­ba preminulo 

U Srbi­ji je u posled­n­ja 24 sata pre­minu­lo {est oso­ba od posled­i­ca koron­avirusa, a reg­istrovano je 2.412 novih slu~ajeva zaraze, objav­i­lo je Min­istarst­vo zdravl­ja na saj­tu covid19.rs. Od posled­njeg pre­se­ka stan­ja na koron­avirus je testi­ra­no 12.617 oso­ba. Na res­pi­ra­tori­ma su 53 paci­jen­ta, dok je na bolni~kom le~enju 2.014 oso­ba. Pre­ma zvani~nim podaci­ma ukup­no je od po~etka epi­demi­je pre­minu­lo 850 oso­ba, a virus je potvr|en kod 53.495 (oro) lju­di u na{oj zemlji.