UREĐENO DVORIŠTE VRTIĆA ”LANE” 04112020

Dvori{te ”Lane” ure|eno je u skladu sa Novim osno­va­ma pro­gra­ma pre­ma koji­ma vrti}i PU ”^ika Jova Zmaj” rade god­inu i po dana. Dvori{te je ure|eno uz pomo} dona­to­ra, javnih preduze}a i roditel­ja u sklopu pro­jek­ta ”Podel­je­na sre}a dva puta je ve}a”. Deca sada ima­ju novi pros­tor za boravak i igru podel­jen u neko­liko celina.